โครงการคอมพิทักษ์ (Compitak)

เราได้แบ่งสถานะโครงการ เป็น 3  ระยะ  ดังนี้

  1. ระยะทดลองการใช้งาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.1 ด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์  จัดทีมงาน 3 ทีมได้แก่ ทีมงานเขียนซอฟต์แวร์ในการคัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต , ทีม Linux/Uniix เขียน Script บน DNS  , ทีมงาน เขียนเว็บไซต์  GUI ระบบบริหารจัดการต่างๆ

1.2 ด้านโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จัดหาเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง พร้อมการลง OS ใช้ Debian 9  เป็นระบบปฏิบัติการหลัก  จัดหา IDC  ในระยะนี้ใช้ Digital Ocean  มีค่า IPv4 และ IPv6

 

   2. ระยะขยายโครงสร้างพื้นฐาน